9ª Edició One Day Design Challenge

La 9ª Edició de Roca One Day Design Challenge Espanya serà online

23oct.
Imatge de l'article

Roca One Day Design Challenge torna a Espanya i amb novetats.

Tenint en compte les restriccions imposades per l’actual context de pandèmia, la 9ª edició de Roca One Day Design Challenge Espanya es realitzarà excepcionalment de manera online, el dissabte 23 d’octubre.

Si vols passar el dia amb nosaltres, posem a la teva disposició els Galleries de Madrid i Barcelona per a poder treballar.

Per motius sanitaris, la capacitat d’aquests espais estarà limitada a 100 persones. Reserva la teva plaça enviant un email a designchallenge.sp@roca.net

Uneix-te a nosaltres i porta la teva creativitat a un altre nivell!

 

Programa

9:30h Anunci del briefing a través del compte d’ Instagram @rocachallenge, de la pàgina web oficial de Roca One Day Design Challenge i físicament en els Galleries de Madrid i Barcelona.

16:00h Inici del lliurament de projectes a la pàgina web oficial de Roca One Day Design Challenge.

18:00h Fi del termini de lliurament de projectes.

18:00h Deliberació del jurat.

21:00h Anunci dels guanyadors al compte d’ Instagram @rocachallenge.

 

BASES LEGALS DEL CONCURS

Objectiu: Dissenyar conceptes innovadors de productes relacionats amb l’espai de bany i de la cuina.

Tema: L’enunciat concret de l’objecte a dissenyar es farà públic el dissabte 23 d’octubre de 2021.

Context: El context ha canviat. Des de l’aparició de la COVID 19 i l’impacte global que la pandèmia ha tingut, hem vist com els dissenyadors han hagut d’adaptar-se de manera ràpida a noves necessitats i a una realitat global diferent. La higiene, desinfecció, distanciament social… són part del nou context, sumant-se a la sostenibilitat, la cura personal, l’accessibilitat, i la falta d’habitatge assequible, que han marcat l’agenda dels últims anys.

L’objectiu del concurs és involucrar a la comunitat de joves dissenyadors en la cerca de solucions originals i innovadores però simples, que millorin la interacció de l’usuari amb els productes de bany, tant per a espais públics com privats.

Un altre objectiu és oferir una plataforma per a promoure, afavorir i concentrar la creativitat en un exercici de treball ràpid i intens destinat a un àmbit tradicionalment poc obert a la innovació com és el bany.

Format: A causa de la situació sanitària, Roca One Day Design Challenge Espanya 2021 se celebrarà de manera excepcional en format online. Així mateix, per mantenir l’esperit i l’experiència del concurs, s’habilitaran espais de treball en els Galleries de Madrid i Barcelona per a aquells concursants que vulguin participar de manera presencial.

Per motius sanitaris, l’aforament al Roca Barcelona Gallery i Roca Madrid Gallery està limitat a 100 persones. Aquells participants que desitgin assistir a aquests espais a treballar, hauran d’avisar a l’organització a través del correu electrònic designchallenge.sp@roca.net per reservar plaça.

L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir l’aforament, així com a cancel·lar l’esdeveniment en qualsevol moment, si la situació sanitària així ho requereix.

Inscripcions: Els participants es podran inscriure a través de la web  www.onedaydesignchallenge.net fins les 23:59 hores (UTC+2) del dia 21 d’octubre de 2021.

Una vegada inscrits 500 participants, es tancarà el període d’inscripció independentment de la data.

En formalitzar la inscripció, els participants hauran de facilitar la següent informació i documentació:

 • Nom i cognoms.
 • Universitat o empresa.
 • Domicili (direcció, localitat i codi postal).
 • Telèfon i adreça de correu electrònic de contacte.
 • Data de naixement.

Per completar el registre, els participants que s’inscriguin a través de la pàgina oficial de Roca www.onedaydesignchallenge.net han de pujar tota la informació/documents requerits abans de les 23:59h. (UTC+2) el 21 d’ octubre de 2021.

Qualsevol inscripció sense totes les dades anteriors serà nul·la.

Només s’acceptarà un registre per persona, una vegada confirmat el número de registre no es permetran canvis de número de registre. La duplicitat de registres per part d’una mateixa persona també suposarà la seva nul·litat.

Aquest concurs està dirigit a estudiants de disseny o a joves professionals amb domicili en territori espanyol i que la seva data de naixement sigui entre el 24 d’octubre de 1991 i el 23 d’octubre de 2003.

Es pot participar individualment o per grups de fins a 2 membres, sempre que tots els integrants compleixin els requisits anteriors.

Queden excloses de participar en el concurs les següents persones:

 • Els guanyadors del primer, segon i tercer premi, així com del Premi Fundació We Are Water, d’ edicions anteriors del concurs en altres països.
   
 • Tots els empleats de les empreses del Grup ROCA i els seus familiars fins a un quart grau de consanguinitat.

Mecànica: A les 9:30h del 23 d’octubre l’enunciat concret de l’objecte a dissenyar serà anunciat online al compte d’Instagram del Roca One Day Design Challenge (@rocachallenge), i presencialment al Roca Barcelona Gallery i Roca Madrid Gallery. També serà publicat a la pàgina web oficial del concurs:

(https://www.onedaydesignchallenge.net/en/contests/spain/spain-2021)

La durada de l’exercici serà des de les 9:30h fins a les 18:00h.

Tots els participants podran lliurar els seus projectes des de les 16:00h fins a les 18:00h a través de la pàgina web.

(https://www.onedaydesignchallenge.net/en/contests/spain/spain-2021)

Els participants trobaran el botó de lliurament del projecte a la pàgina web “Spain 2021” esmentada anteriorment. Els participants han de tenir en compte que, en fer clic al botó de lliurament de projectes, apareixerà una nova pantalla que li demanarà al participant que introdueixi l’usuari i la contrasenya generada en subscriure’s al concurs. Només després d’haver introduït aquest usuari i contrasenya, els participants podran pujar els documents del projecte.

A les 18:00h el jurat deliberarà al Roca Madrid Gallery per triar els projectes guanyadors de Roca Design Challenge España 9º Edició. El jurat també seleccionarà un primer, segon i tercer premi substituts en el cas que els projectes guanyadors no compleixin les condicions especificades en aquestes bases legals.

A les 21:00h el jurat farà pública la llista dels guanyadors amb el primer, segon i tercer premi a través del compte d’Instagram oficial del Roca One Day Design Challenge, @rocachallenge.

 

El jurat, valorarà la creativitat i originalitat de les propostes, així com la viabilitat d’aquestes, sense oblidar la claredat, llegibilitat i disseny gràfic de les presentacions.

 • El guanyador del primer premi rebrà 3.000 €
 • El guanyador del segon premi rebrà 2.000 
 • El guanyador del tercer premi rebrà 1.000 €

 

El jurat es reserva el dret a deixar tots o algun dels esmentats premis deserts si en la seva opinió consideren que cap dels projectes no presenta suficient originalitat.

El jurat podrà deixar també els premis deserts si considera que cap projecte incorpora el valor de la sostenibilitat i/o té la qualitat suficient.

En el moment de ser seleccionats, els guanyadors hauran d’enviar còpia del seu DNI o passaport al correu electrònic designchallenge.sp@roca.net per demostrar que compleixen amb els criteris requerits en aquestes bases (edat i residència) abans de rebre el premi. En cas que una vegada enviat el DNI o passaport l’organització del concurs pugui verificar que els requisits d’edat i/o residència no es compleixen, el projecte de la persona incomplidora d’aquests requisits quedarà automàticament desqualificat i el premi passarà automàticament al següent finalista.

Els DNIs i passaports rebuts per l’organització del concurs seran únicament usats per a la finalitat descrita en l’anterior paràgraf, sota estrictes mesures tècnico-legals de confidencialitat durant el període exigit per la llei.

Tots els premis queden subjectes a la normativa fiscal vigent. Roca Sanitari, S.A. efectuarà els ingressos que corresponguin a compte de l’IRPF dels premiats. Els impostos corresponents als premis de 3.000 euros per al guanyador del primer premi, 2.000 euros per al guanyador del segon premi i 1.000 euros per al guanyador del tercer premi, es descomptaran dels imports d’aquests premis.

Els premis especificats seran pagats mitjançant xec bancari als guanyadors. Els premis seran pagats en euros.

El Lliurament de Premis se celebrarà en una data i lloc a determinar per l’organització després de la celebració del concurs, no més tard de dos mesos. En cas de la suspensió per motius sanitaris, s’anunciarà amb antelació suficient.

Roca assumirà el cost del transport dels guanyadors al Lliurament de Premis.

Si la persona premiada (o almenys un membre del grup premiat) no és present durant el Lliurament de Premis (excepte si la seva presència no és possible per una circumstància mèdica provada), ell/ella (el grup) perdrà el seu dret a rebre el premi en metàl·lic, però mantindrà la seva condició de persona/grup premiada en el Roca One Day Design Challenge España 2021 9a Edició.

Si en algun moment abans del pagament dels premis, l’Organització detecta que algun dels projectes premiats no compleix amb les condicions establertes en aquestes bases legals, bé sigui perquè no és un projecte original o de la seva pròpia autoria, o per altres raons, el projecte afectat per tals circumstàncies serà desqualificat i els següents guanyadors substituts pujaran una posició en la classificació de premiats. Si algun dels premis no pot ser lliurat perquè no hi ha suficients guanyadors substituts, tal premi serà declarat com no lliurat. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Els convidats a qualsevol esdeveniment presencial del concurs hauran obligatòriament de cumplimentar de manera prèvia a la seva assistència a l’esdeveniment, una declaració d’autoresponsabilitat davant la COVID on eximiran a ROCA de qualsevol responsabilitat de propagació de la COVID mitjançant la seva assistència a l’acte. En cas de no cumplimentar aquesta declaració d’autoresponsabilitat i/o aportar el justificant mèdic corresponent que justifiqui la seva no assistència a l’esdeveniment, el projecte d’aquest participant quedarà desqualificat automàticament i el seu premi i posició en el concurs passaran al següent classificat”.

 

Presentació: Per la realització dels treballs, els participants podran utilitzar qualsevol eina manual o digital 2D, 3D, maqueta, fotografia, collage, etc. No obstant, els conceptes hauran d’estar descrits i il·lustrats en dues fulles de tamany A3, com a màxim.

Els treballs hauran de lliurar-se a la web amb el número de registre del participant o participants.

El termini de recepció de treballs serà entre les 16:00h i les 18:00h del 23 d’octubre.

Per poder lliurar els treballs serà imprescindible haver-se inscrit prèviament durant el termini establert. Només s’admetrà la presentació d’un treball per participant o grup inscrit.

Per garantir la confidencialitat dels participants, el nom real del participant o grup no haurà d’aparèixer en els arxius presentats. Els projectes s’identificaran mitjançant el número de registre únicament.

Cada participant o grup haurà de lliurar 2 arxius digitals que hauran de complir les següents especificacions

Un  arxiu .PDF horitzontal que podrà constar de fins a dues fulles A3 com a màxim, en el qual s’inclourà:

 • Títol del projecte
 • Imatge del disseny
 • Descripció en menys de 150 paraules (amb un tamany de letra mínim de 24pt).
 • No excedirà els 1.500 Kb

Un arxiu .JPEG horitzontal que contingui:

 • Títol del projecte
 • La imatge més representativa del projecte
 • No excedirà els 1.500 Kb

Els projectes seran lliurats preferentment en anglès, però també s’acceptaran projectes en espanyol.

Qualsevol lliurament que no compleixi els requisits anteriors no serà valorada pel jurat.

Els participants han de tenir en compte que el jurat només utilitzarà el document PDF amb finalitats d’avaluació. El document JPEG servirà únicament amb la finalitat de comunicació i divulgació.

Altres: L’esperit d’aquest exercici pretén fomentar la creativitat dels participants durant les hores que dura el concurs. Per tant, els treballs presentats hauran de ser originals i no podran haver estat utilitzats prèviament per a cap altre propòsit.

Els projectes lliurats han de consistir en un objecte realista amb un bon disseny, que es consideri funcional, i coherent amb el Briefing de la competició anunciat per l’organització i amb les tecnologies existents en la data de la competició.

La Propietat Intel·lectual dels treballs presentats pertany als seus autors. No obstant això, l’empresa Roca Sanitario, S.A. tindrà prioritat durant 1 any des de la data de presentació de la proposta presentada al concurs per a arribar a un acord amb qualsevol participant d’aquest concurs sobre els drets d’utilització de les propostes presentades.

 

Per a més informació, si us plau contacti:

designchallenge.sp@roca.net

Whatsapp: +34 638 20 45 10

Web del concurs ODDC

Altres esdeveniments

Actes anteriors